Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav

V Sloveniji je od leta 2019 v veljavi nova Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/19), ki med drugim določa:
  • vrste goriv, ki se smejo uporabljati v kurilnih napravah,
  • vrednotenje emisij snovi v dimnih plinih
  • mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz kurilnih naprav
  • ukrepe v zvezi z zmanjševanjem emisij snovi v zrak
Tukaj zbrane mejne vrednosti veljajo za na male kurilne naprave, ki se uporabljajo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode in imajo glede na veljavno Uredbo vhodno toplotno moč manjšo od 1 MW, ne glede na to, ali je uporabljeno gorivo trdno, tekoče ali plinasto in niso enosobne kurilne naprave. Te kurilne naprave spadajo tudi pod obvezen nadzor s strani dimnikarskih služb in je zanje predpisan vpis v aplikacijo EviDim, kamor morajo dimnikarske družbe posredovati evidence izvedenih dimnikarskih storitev. Mejne vrednosti emisij so izražene kot masa snovi na prostornino dimnih plinov pri normnih pogojih (temperatura 0 °C (273,15 K) in tlak 1.013 hPa (mbar)) in po korekciji za vsebnost vodnih hlapov v mg/m3 pri računski vsebnosti kisika v dimnih plinih, ki znaša 3 odstotke za kurilne naprave na tekoča in plinasta goriva in 13 odstotkov za kurilne naprave na trdna goriva. Mejne vrednosti za novejše kurilne naprave (od vključno 2012), ki obratujejo na tekoče ali plinasto gorivo, pa so izražene v mg/kWh, kar pomeni kot masa snovi na vloženo oz. uporabljeno energijo v kWh. Pri preračunih se uporabijo specifični faktorji oz. vrednosti za določeno gorivo.
Plinasta in trdna goriva
CO - Ogljikov monoksid NOx - Dušikovi oksidi Toplotne izgube
z dimnimi plini
Dimno število
Tekoče gorivo 150 mg/kWh 110 mg/kWh (≤120 kW)
120 mg/kWh (>120 in ≤400 kW)
185 mg/kWh (>400 kW)
11 % (>11 in ≤25 kW)
10 % (>25 in ≤50 kW)
9 % (>50 in ≤400 kW)
6 % (>400 kW)
največ 2 (< 11kW)
največ 1 (≥11 kW)
Tekoče gorivo
Kurilne naprave izdelane do konca 2011,
s starostjo največ 20 let
175 mg/m3 | 3% O2 250 mg/m3 | 3% O2
Plinasto gorivo 100 mg/kWh 60 mg/kWh (≤120 kW)
80 mg/kWh (>120 in ≤400 kW)
120 mg/kWh (>400 kW)
/
Plinasto gorivo
Kurilne naprave izdelane do konca 2011,
s starostjo največ 20 let
100 mg/m3 | 3% O2 150 mg/m3 | 3% O2 (zemeljski plin)
200 mg/m3 | 3% O2 (UNP)
Trdna goriva (>4 kW)
CO - Ogljikov monoksid Skupni prah Črnina dimnih plinov
Trdno gorivo
500 mg/m3 | 13% O2 (samodejno dodajanje goriva)
700 mg/m3 | 13% O2 (≤500 kW, ročno dodajanje goriva)
500 mg/m3 | 13% O2 (>500 kW, ročno dodajanje goriva)
40 mg/m3 (samodejno dodajanje goriva)
60 mg/m3 (ročno dodajanje goriva)
/
Trdno gorivo
Kurilne naprave izdelane do konca 2011,
s starostjo največ 20 let
4000 mg/m3 | 13% O2 (≥50 in <150 kW)
2000 mg/m3 | 13% O2 (≥150 in <500 kW)
1000 mg/m3 | 13% O2 (>500 kW)
150 mg/m3 1
Trdno gorivo
Kurilne naprave izdelana od začetka 2012
in dane na trg do začetka veljavnosti Uredbe (avg.2019) s starostjo največ 20 let
1000 mg/m3 | 13% O2 (≥4 kW in <500 kW, naravni les v vseh oblikah/lesni ostanki)
800 mg/m3 | 13% O2 (≥4 kW in <500 kW, lesni briketi/peleti iz biomase)
500 mg/m3 | 13% O2 (≥500 kW)
100 mg/m3 (naravni les v vseh oblikah / lesni ostanki)
60 mg/m3 (lesni briketi / peleti iz biomase)
/